• عنوان سند : درخواست وزير پست و تلگراف از رياست وزرا، برای صدور اجازۀ اعزام نمايندة ايران به كنگرة (همايش) هواپيمائي لاهه
  • شماره سند : :۹۱۲۸-۱۰۲۰۰۵
  • تاریخ سند : ۱۳۰۷/۱۱/۲۱
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست وزير پست و تلگراف از رياست وزرا، برای صدور اجازۀ اعزام نمايندة ايران به كنگرة (همايش) هواپيمائي لاهه

  • شماره : :۹۱۲۸-۱۰۲۰۰۵

  • تاریخ : ۱۳۰۷/۱۱/۲۱

  • تعداد بازدید : 40

شرح سند: در اين سند، وزير پست و تلگراف با اشاره به نامة نهم بهمن، در بارۀ مشاركت دولت ايران در كنگرة(همايش) هواپيمائي لاهه، از رياست وزرا در خواست کرده با اعزام يك نمايندة آشنا به زبان فرانسه، براي شركت در كنگره(همايش)، موافقت كند.