• عنوان سند : پيمان‌نامة شهرداري مشهد، براي تعمير درشكۀ خواربار شهر
  • شماره سند : ۲۹۳۰۲۸۹۴۶-۱
  • تاریخ سند : ۱۳۲۳/۱۱/۲۸
  • تعداد صفحات : ۱

پيمان‌نامة شهرداري مشهد، براي تعمير درشكۀ خواربار شهر

  • شماره : ۲۹۳۰۲۸۹۴۶-۱

  • تاریخ : ۱۳۲۳/۱۱/۲۸

  • تعداد بازدید : 51

شرح سند: اين سند، پيمان­نامۀ منعقد شده ميان شهرداري مشهد و استاد محمد‌حسن حداد تهران است. موضوع پيمان، تعمير درشكۀ خواربار است كه طبق آن استاد محمدحسن، متعهد شده كه مواردي مانند تخته‌هاي پيش پا، پيش‌قراول، پيچ و مهره‌هاي فرسوده، اتاق درشكه وديگر موارد ذكر شده را تعويض و تعمير نمايد. مبلغ دستمزد تعيين شده، پنج هزار و هشتصد ريال است كه مقرر گرديده، نيمي از آن قبل از كار و باقیمانده در پايان كار پرداخت شود. در بندهاي پاياني پيمان هم از پيامد مسامحه در تعمير ياد شده و به تعداد نسخه‌هاي تنظيم و مبادله شده، اشاره گرديده است.