• عنوان سند : پيشنهاد وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، در مورد نظرخواهي از آقاي تقي‌زاده، براي تعیین نمايندة ايران، به منظور شركت در جشن صد‌سالة ابنية تاريخي در پاریس
  • شماره سند : ۹۱۵۵-۱۰۲۰۰۵
  • تاریخ سند : ۱۳۱۲/۱۱/۱۵
  • تعداد صفحات : ۱

پيشنهاد وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، در مورد نظرخواهي از آقاي تقي‌زاده، براي تعیین نمايندة ايران، به منظور شركت در جشن صد‌سالة ابنية تاريخي در پاریس

  • شماره : ۹۱۵۵-۱۰۲۰۰۵

  • تاریخ : ۱۳۱۲/۱۱/۱۵

  • تعداد بازدید : 45

شرح سند: اين سند، پاسخ وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه به نخست‌وزيري، در خصوص شرکت ایران در جشن صد‌سالۀ ابنیۀ تاریخی است که طي آن وزارت معارف، پيشنهاد كرده است نمايندة ايران در آن جشن با مشورت آقاي تقي‌زاده - كه در اين امور اطلاعات كافي دارد- برگزيده شود.