• عنوان سند : اعلام موافقت با اعزام نمايندة ايران، براي شركت در چهارمين كنگرة(همايش) بين‌لمللي نجات و كمك در موقع حوادث
  • شماره سند : ۹۱۱۵-۱۰۲۰۰۵
  • تاریخ سند : ۱۳۱۲/۱۱/۰۹
  • تعداد صفحات : ۱

اعلام موافقت با اعزام نمايندة ايران، براي شركت در چهارمين كنگرة(همايش) بين‌لمللي نجات و كمك در موقع حوادث

  • شماره : ۹۱۱۵-۱۰۲۰۰۵

  • تاریخ : ۱۳۱۲/۱۱/۰۹

  • تعداد بازدید : 50

 

شرح سند: اين سند، حاوي اعلام موافقت با شركت ايران در چهارمين كنگرة(همايش) بين‌المللي نجات و كمك در موقع حوادث در سوئد به وزارت امور خارجه است. طبق اين دستور، شارژ‌دافر(كاردار) ايران در سوئد، به عنوان نمايندة ايران در آن كنگره(همايش) تعيين شده است.