• عنوان سند : دعوت از ايران برای شرکت در كنگرة بين‌المللي كار
  • شماره سند : ۹۱۳۱-۱۰۲۰۰۵
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۱۱/۰۶
  • تعداد صفحات : ۱

دعوت از ايران برای شرکت در كنگرة بين‌المللي كار

  • شماره : ۹۱۳۱-۱۰۲۰۰۵

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۱۱/۰۶

  • تعداد بازدید : 40

 

شرح سند: اين سند، گزارش ادارة سياسي وزارت داخله(كشور)، در بارۀ دعوت از ايران براي شركت در كنگرة بين‌المللي كار است و در آن، در خواست شده تا به وزیر داخله اجازه داده شود، دعوت كنگره را برای عضویت در کمیتۀ افتخاری قبول نماید. ولی به دلیل آن‌که بيكاري در ايران موردي ندارد، ضرورتي به اعزام نماينده براي شركت در كنگره نیست. در حاشیه، دستور داده شده است تا نامه برای اظهار نظر به وزارت امور خارجه ارسال شود.