• عنوان سند : قطعنامة نشست بين‌المللي پنبه
  • شماره سند : ۹۱۸۹-۱۰۲۰۰۵
  • تاریخ سند : ۱۳۱۸/۱۱/۰۲
  • تعداد صفحات : ۱

قطعنامة نشست بين‌المللي پنبه

  • شماره : ۹۱۸۹-۱۰۲۰۰۵

  • تاریخ : ۱۳۱۸/۱۱/۰۲

  • تعداد بازدید : 50

 

شرح سند: در این سند، وزیر امور خارجه، با اشاره به شرکت نکردن ایران در نشست بین‌المللی پنبه، قطعنامۀ صادرة كشورهاي شركت كننده را برای آگاهی، ارسال کرده است. بر اساس اين قطعنامه، نمایندگان حاضر در نشست، با بررسی وضعیت پنبۀ جهان، اعلام کرده‌اند با تنظیم عرضۀ پنبۀ دنیا به نسبت تقاضا، می‌توان تأثیر مهمی در بهبود بخشيدن به وضع ناموزون آن داشت.