• عنوان سند : آئین­نامۀ کارگزینی برای احتراز از تأخیر در پرداخت حقوق در مدارس
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۷۰۶۵
  • تاریخ سند : ۱۳۲۳/۱۰/۲۴
  • تعداد صفحات : ۲

آئین­نامۀ کارگزینی برای احتراز از تأخیر در پرداخت حقوق در مدارس

  • شماره : ۲۴۰۰۰۷۰۶۵

  • تاریخ : ۱۳۲۳/۱۰/۲۴

  • تعداد بازدید : 146

 

شرح سند: در این سند، وزیر دارائی و رئیس کل دارائی، آئین­نامه­ای 6 بندی امضا کرده­اند که بر اساس آن، از تأخیر در پرداخت حقوق کارآموزان دبستان­ها، دبیران دبیرستان­ها و خدمتگزاران جزء مدارس جلوگیری شود. بندهای اول آئین­نامه، به مدیران مدارس این اختیار را داده است که نیروهای مورد نیاز خود را، با داشتن شرایط اعلام شده منصوب کنند. در بند دوم، شرایط موافقت وزارت فرهنگ با پیشنهاد انتصاب اعلام شده است. بند سوم، مدت انتصاب را ذکر کرده و بند چهارم، به رئیسان اداره­ها پرداخته است که به اعتبار خود به منظور پرداخت حقوق توجه کنند. بند ششم آئین­نامۀ مذکور نیز، اداره­کل حسابداری­ها، ممیزی حساب­ها و اداره­کل کارگزینی را مأمور اجرای آئین­نامه کرده است.