• عنوان سند : گزارش اعلام سلطنت منچوري
  • شماره سند : ۱۰۲۰۱۵-۱۲۹۰۸
  • تاریخ سند : ۱۳۱۲/۱۰/۲۳
  • تعداد صفحات : ۱

گزارش اعلام سلطنت منچوري

  • شماره : ۱۰۲۰۱۵-۱۲۹۰۸

  • تاریخ : ۱۳۱۲/۱۰/۲۳

  • تعداد بازدید : 75

.

شرح سند: سند، در برگیرندۀ گزارش وزیر مختار ایران در توکیوست که در آن، به مسائلی چون: اخبار مندرج در جراید ژاپن در بارۀ منچوری، امکان اعلام سلطنت در منچوری و به پادشاهی رسیدن هنری بوئی در آن­جا، سان دیدن شاه جدید از قوای مرکب از نیروهای منچوری و مغول، و مسافرت هنری بوئی در ماه آوریل اشاره و در مورد آن کسب تکلیف کرده است.