• عنوان سند : نظامنامۀ پرداخت كمك به مدارس ملي
  • شماره سند : ۲۹۳۰۰۴۵۵۸
  • تاریخ سند : ۱۳۰۷/۱۰/۱۶
  • تعداد صفحات : ۲

نظامنامۀ پرداخت كمك به مدارس ملي

  • شماره : ۲۹۳۰۰۴۵۵۸

  • تاریخ : ۱۳۰۷/۱۰/۱۶

  • تعداد بازدید : 66

 

شرح سند: این نظامنامه، در 6 ماده، به موجب تبصرۀ چهارم بودجۀ تفصیلی 1307ش. وزارت معارف، به تصویب کمیسون معارف مجلس شورای ملی رسیده است. در مادۀ اول، شرایط اعطای کمک­هزینه به مدارس ذکر شده است. تأثیر موفقیت دانش­آموزان کلاس آخر هر دوره در امتحانات نهائی و مقدار کمک برای هر دورۀ تحصیلی به­تفکیک جنسیتی و مبلغ کمک به ازای هر دانش­آموز، موضوع بحث ماده­های دوم تا چهارم را تشکیل داده است. مبلغ کمک وزارت معارف به مدرسۀ سادات و زمان اجرای نظامنامه، در ماده­های پنجم و ششم بیان شده است.