• عنوان سند : تأسیس انجمن های فرعی و محلی حقوق بشر در کشور
  • شماره سند : ۹۲۱۱-۱۰۲۰۰۵
  • تاریخ سند : ۱۳۲۶/۰۶/۲۳
  • تعداد صفحات : ۱

تأسیس انجمن های فرعی و محلی حقوق بشر در کشور

  • شماره : ۹۲۱۱-۱۰۲۰۰۵

  • تاریخ : ۱۳۲۶/۰۶/۲۳

  • تعداد بازدید : 183

سند، در بردارندۀ گزارش ارسالی وزیر کشور به نخست­ وزیری، در بارۀ تبادل نظر صورت گرفته با وزارت امور خارجه، برای تهیۀ مقدمات انجمن­ های فرعی و محلی حقوق بشر می ­باشد. همچنين در گزارش اعلام شده است كه برای انجام کار، کمیسیونی در محل آن وزارت و با حضور نمایندگانی از وزارت دادگستری و امورخارجه، برای مذاكره در بارۀ موضوع مورد نظر تشکیل و در آن بر ضرورت وجود این گونه انجمن­ها،تأكيد شده است.