• عنوان سند : لايحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۱۵۷۵
  • تاریخ سند : ۱۳۳۱/۰۶/۲۱
  • تعداد صفحات : ۶

لايحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات

  • شماره : ۲۴۰۰۱۱۵۷۵

  • تاریخ : ۱۳۳۱/۰۶/۲۱

  • تعداد بازدید : 177

سند، در برگيرنده لايحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات در وزارت دادگستری است. اين لايحه قانونی، مشتمل بر بيست ماده، سه تبصره و يك ضميمه است . از جمله مسائل مطرح شده در این لایحه، می ­توان به موارد زیر اشاره کرد:

ایجاد کمیسیونی برای رسیدگی به صلاحیت کلیۀ کارمندان قضائی، اختیار وزیر دارائی در بازنشسته کردن زودتر از موعد و یا تبدیل پایۀ اداری افراد رد صلاحيت شده در كمیسیون تصدی مشاغل قضائی، الغای کلیۀ پایه­ های قضائی که به استناد تصویب ­نامه به کارمندان قضائی داده شده است، استخدام قضات جدید از بین لیسانسیه ­های دانشکده­ های حقوق و .... .