• عنوان سند : تصویب آئین نامۀ نظارت بر راهنمایان جهانگردی
  • شماره سند : ۲-۲۹۳۰۵۸۰۷۴
  • تاریخ سند : ۱۳۴۵/۰۶/۱۹
  • تعداد صفحات : ۳

تصویب آئین نامۀ نظارت بر راهنمایان جهانگردی

  • شماره : ۲-۲۹۳۰۵۸۰۷۴

  • تاریخ : ۱۳۴۵/۰۶/۱۹

  • تعداد بازدید : 159

هیئت ­وزیران، در راستای اجرای تبصره مادۀ 2 اساسنامۀ قانونی سازمان جلب سیاحان، «آئین ­نامۀ نظارت بر راهنمایان جهانگردی» را در 13 ماده تصویب کرد. معرفی شغل راهنمایان جهانگردی، شرایط دریافت پروانه راهنمائی و مدت اعتبار آن، تعیین دستمزد، نظارت بر رفتار راهنمایان و آموزش آنان، از جمله مواد ذکر شده در این آئین­ نامه است.