• عنوان سند : قانون اساسنامۀ پولی و بانکی ایران
  • شماره سند : ۳۸۰۰۰۹۳۹۱
  • تاریخ سند : ۱۳۳۸/۰۴/۲۰
  • تعداد صفحات : ۳

قانون اساسنامۀ پولی و بانکی ایران

  • شماره : ۳۸۰۰۰۹۳۹۱

  • تاریخ : ۱۳۳۸/۰۴/۲۰

  • تعداد بازدید : 304

این قانون که طرح اولیۀ آن به وسیلۀ فرانسوا کراکو تهیه شده و به تأیید شورای عالی اقتصاد رسیده است در شش فصل تدوین شده که شامل شورای پول و اعتبار، پول، بانک مرکزی ایران، بانکداری، مقررات موقتی و مقررات نهائی است. بر اساس این قانون، بانک مرکزی، مسئول انتشار پول و نمایندۀ دولت در مؤسسات مالی بین­ المللی و عهده ­دار کلیۀ عملیات­ های بانکی و اعتباری دولت است. رئیس بانک مرکزی، با پیشنهاد مجمع عمومی بانک و تأیید هیئت وزیران منصوب می ­شده است. همچنین در بند آخر آن، اشاره شده که پس از اجرای این قانون، سایر قانون­ های پولی و بانکی خلاف آن ملغا می­ شود.