• عنوان سند : لايحه قانونی تشكيل و اختيارات كميسيون امنيت اجتماعی
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۰۲۶۱
  • تاریخ سند : ۱۳۳۲/۰۴/۱۸
  • تعداد صفحات : ۳

لايحه قانونی تشكيل و اختيارات كميسيون امنيت اجتماعی

  • شماره : ۲۴۰۰۱۰۲۶۱

  • تاریخ : ۱۳۳۲/۰۴/۱۸

  • تعداد بازدید : 181

اين لايحۀ 15 ماده ­ای، در سه بخش زمان تشکیل کمیسیون، وظايف آن و جرايم و مجازات ها را شرح داده است. طبق اولين ماده اين لايحه، فرمانداری هر حوزه، موظف است یک هیئت دائمی به نام کمیسیون امنیت – اجتماعی با حضور فرماندار، دادستان، رئیس ادارۀ دارائی، شهربانی و ژاندارمری تشكيل دهد. در مادۀ دوم، وظیفۀ کمیسیون برای استقرار امنیت و نظم در هنگام اختلاف بین مالکان و رعایا و تعیین نوع مجازات بیان شده و مادۀ سوم، وظایف کمیسیون را برشمرده است. 11 مادۀ بعدی لایحه، به جرائم و مجازات­ ها اختصاص یافته است. بر اساس مادۀ آخر لایحۀ مذکور، وزارت کشور و دادگستری مأمور اجرای این لایحه اعلام شده­اند.