• عنوان سند : بخشنامۀ سازمان جلب سیاحان، در بارۀ مادۀ 4 آئین نامۀ صادر شده برای تشکیل هیئت مشورتی جلب سیاحان شهرستان
  • شماره سند : ۱-۲۹۳۰۵۸۰۷۴
  • تاریخ سند : ۱۳۴۴/۰۴/۱۵
  • تعداد صفحات : ۲

بخشنامۀ سازمان جلب سیاحان، در بارۀ مادۀ 4 آئین نامۀ صادر شده برای تشکیل هیئت مشورتی جلب سیاحان شهرستان

  • شماره : ۱-۲۹۳۰۵۸۰۷۴

  • تاریخ : ۱۳۴۴/۰۴/۱۵

  • تعداد بازدید : 291

در این بخشنامه، معاون نخست­ وزیر و رئیس سازمان جلب سیاحان، به پرسش ­های برخی از فرمانداران در بارۀ مادۀ 4 آئین ­نامۀ تشکیل هیئت مشورتی جلب سیاحان شهرستان پاسخ گفته است. بر اساس این بخشنامه، در شهرستان­ هائی که سازمان جلب سیاحان و شرکت­ های هواپیمائی نماینده ندارند، اعضای هیئت مشورتی از بین افراد منتخب فرماندار و معتمدان محلی انتخاب می ­شوند.