• عنوان سند : درخواست وزیر دارائی از نخست¬وزیر، برای تعیین استاندار استان هشتم برای جلوگیری از سوء استفادۀ مالکان
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۴۳۸۴
  • تاریخ سند : ۱۳۲۱/۰۴/۱۰
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست وزیر دارائی از نخست¬وزیر، برای تعیین استاندار استان هشتم برای جلوگیری از سوء استفادۀ مالکان

  • شماره : ۲۴۰۰۱۴۳۸۴

  • تاریخ : ۱۳۲۱/۰۴/۱۰

  • تعداد بازدید : 201

در این سند، وزیر دارائی با توجه به موضوعاتی چون: مسافت دور، نبودن وسایل برای انتقال محصول کرمان به شهر، خودداری کشاورزان از سپردن تعهد فزونی خود، ناتوانی استاندار و همکاری نکردن فرمانده لشکر؛ از نخست­وزیر درخواست کرده است استاندار مقتدری برای استان هشتم تعیین و اعزام نماید تا از سوء استفادۀ مالکان جلوگیری کند.