• عنوان سند : ابلاغ قانون اجازۀ الحاق ایران به موافقت نامۀ علائم دریائی
  • شماره سند : ۲۹۳۰۲۱۳۰۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۰۴/۰۷
  • تعداد صفحات : ۱

ابلاغ قانون اجازۀ الحاق ایران به موافقت نامۀ علائم دریائی

  • شماره : ۲۹۳۰۲۱۳۰۳

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۰۴/۰۷

  • تعداد بازدید : 310

در این سند، قانون الحاق ایران به موافقت­ نامۀ متحدالشکل کردن طرز علامت ­گذاری دریائی، به ادارۀ اقتصاد وزارت مالیه ابلاغ شده است. مجلس شورای ملی، این قانون تک ماده­ای را در 20م خرداد  1316 تصویب کرده و مأموریت اجرای آن را، بر عهدۀ هیئت دولت نهاده است.