• عنوان سند : موافقت هیئت وزیران، با اختصاص بودجه برای تعمیر بنای میل نادری
  • شماره سند : ۱-۲۴۰۰۱۱۶۸۳
  • تاریخ سند : ۱۳۱۳/۰۴/۰۴
  • تعداد صفحات : ۱

موافقت هیئت وزیران، با اختصاص بودجه برای تعمیر بنای میل نادری

  • شماره : ۱-۲۴۰۰۱۱۶۸۳

  • تاریخ : ۱۳۱۳/۰۴/۰۴

  • تعداد بازدید : 203

در این سند، نخست ­وزیر، موافقت هیئت وزیران را با پیشنهاد وزارت کشور برای پرداخت 5000 ریال از اعتبار مخارج مترقبه و غیرمترقبۀ دولت در سال 1313 جهت تعمیر بنای میل نادری اعلام کرده است. این بنا، در بین راه کرمان به زاهدان واقع شده است.