• عنوان سند : بخش‌نامه واگذاری سهام يك شركت از طرف وزارت ماليه به كاركنان دولت
  • شماره سند : ۲-۲۴۰۰۰۶۸۶۸
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۱۱/۲۸
  • تعداد صفحات : ۱

بخش‌نامه واگذاری سهام يك شركت از طرف وزارت ماليه به كاركنان دولت

  • شماره : ۲-۲۴۰۰۰۶۸۶۸

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۱۱/۲۸

  • تعداد بازدید : 31

اين سند بخشنامه ای از طرف گلشائيان وزير ماليه برای واگذاری سهام شركت سهامی تهيه مصالح ساختمانی مصطفی قلی رام شمس الدين سبكبار به كاركنان دولت است. تمام سهام اين شركت به مبلغ بيست و پنج ميليون ريال توسط وزارت ماليه خريداری شده است.