• عنوان سند : بخش‌نامه تغيير نام مشهدسر به بابلسر
  • شماره سند : ۱۲۴۷۹-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۱۱/۱۷
  • تعداد صفحات : ۱

بخش‌نامه تغيير نام مشهدسر به بابلسر

  • شماره : ۱۲۴۷۹-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۱۱/۱۷

  • تعداد بازدید : 46

در اين سند محمود جم، رئيس الوزراء طبق فرمان شاه تغيير نام بابل سر را از مشهدسر  به وزارت ماليه بخشنامه می كند تا به ادارات تابعه اعلام شود.