• عنوان سند : بخشنامه وزير كشور براي تشكيل كميسيون مقابله با مواد مخدر در هر شهر
  • شماره سند : ۶۶۱۳۸-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۳۷/۱۱/۱۶
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه وزير كشور براي تشكيل كميسيون مقابله با مواد مخدر در هر شهر

  • شماره : ۶۶۱۳۸-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۳۷/۱۱/۱۶

  • تعداد بازدید : 38

در اين سند كه بخشنامه وزير كشور به فرمانداری ها است، آمده است در كميسيونی در وزارت بهداری متشكل از وزير بهداری، گمركات و انحصارات، كشاورزی، كشور و معاون وزارت دادگستری مقرر شد در هر شهرستان كميسيونی هفتگی مركب از فرماندار، روسای دادگستری، بهداری، شهربانی، ژاندارمری و گارد گمرك تشكيل و در مورد اطلاعات مربوط به قاچاق مواد مخدر و چگونگی مبارزه با آن اتخاذ تصميم شده و اقدام لازم صورت پذيرد.