• عنوان سند : مكاتبه معاون نخست وزير و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با وزير مشاور در امور اجرايی، مبنی بر ارسال يك نسخه از ضوابط و استانداردهاي منابع متفرقه آلوده كننده هوا
  • شماره سند : ۲۹۳۰۲۳۲۸۵
  • تاریخ سند : ۱۳۵۶/۱۱/۱۰
  • تعداد صفحات : ۴

مكاتبه معاون نخست وزير و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با وزير مشاور در امور اجرايی، مبنی بر ارسال يك نسخه از ضوابط و استانداردهاي منابع متفرقه آلوده كننده هوا

  • شماره : ۲۹۳۰۲۳۲۸۵

  • تاریخ : ۱۳۵۶/۱۱/۱۰

  • تعداد بازدید : 42

پيرو تصميمات كميته دائمی پاكسازی تهران، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست از وزير مشاور در امور اجرائی خواست تا از طريق استانداری ها و شهرداری ها ضوابط و استانداردهای مربوط به پاكسازی هوا محدوده فعاليت كوره‌های آجر، آهك و گچ‌پزی، سنگبری، گرمابه، موزائيك سازی، نانوايی، دستگاه حرارت مركزی، بخاری، دستگاه زباله سوز رعايت شود كه مشتمل است بر اينكه: احداث كوره‌ها در داخل محدوده 25 ساله شهر و بدون دودكش ممنوع شود و اينكه ارتفاع دودكش را سازمان محيط زيست تعيين می كند. سوخت بايد از گاز يا گازوئيل ويا نفت كوره باشد و استفاده از ذغال سنگ، خاك اره يا مواد ديگر ممنوع است و محل كوره در فاصله 1000متری منطقه مسكونی و يا رودخانه باشد و سنگبری ها در داخل محدوده 25ساله شهرها ساخته نشوند و در برش سنگ از روش تر و درصورت كاربرد روش خشك، از فيلتر استفاده كنند. موزائيك سازی ها هم در محدوده25ساله شهرها ساخته نشده و از نگهداری مواد اوليه به صورتي كه هوا را آلوده كند خودداری كنند. نوع سوخت گرمابه و نانوایی ها بايد گاز يا گازوئيل و نفت كوره باشد و ارتفاع دودكش كمتر از5متر و همچنين توليد دود قابل رويت نباشد. در آبگرمكن و بخاری ها استفاده از سوختی غير از گاز يا نفت سفيد و همچنين توليد دود قابل رويت ممنوع است. در دستگاههای حرارت مركزی و دستگاههای زباله سوز استفاده از دستگاههای اتوماتيك تنظيم هوا و سوخت و همچنين كاربرد سوخت گاز يا نفت سفيد يا گازوئيل به جای نفت كوره و ذغال سنگ الزامی است و توليد دود قابل رويت ممنوع است. برپا كردن آتش، بجز برای طبخ غذا يا آتش بازی جشن، احتراق گازهای زائد، جلوگيری از آتش سوزی، در ارتباط با عمليات كشاورزی و بهداشتی و آموزش اطفای حريق يا آنچه طبق آداب و رسوم ملی و مذهبی انجام می شود، ممنوع است.