• عنوان سند : مكاتبه كفيل حكومت يزد با اداره معارف و اوقاف يزد، در مورد لزوم انجام اقدام موثر براي جلوگيری از حضور محصلين با حجاب در مدرسه
  • شماره سند : ۶۵۶۲-۲۹۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۱۱/۰۹
  • تعداد صفحات : ۱

مكاتبه كفيل حكومت يزد با اداره معارف و اوقاف يزد، در مورد لزوم انجام اقدام موثر براي جلوگيری از حضور محصلين با حجاب در مدرسه

  • شماره : ۶۵۶۲-۲۹۰

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۱۱/۰۹

  • تعداد بازدید : 117

در اين سند كفيل حكومت يزد به اداره معارف و اوقاف يزد نوشته است كه شنيده شده شماری از دانش آموزان دختر بدون ممانعت مديران با چادر در مدارس حاضر و اين  تخلف محسوب می شود و بايد اقدام موثری صورت پذيرد.