• عنوان سند : درخواست سوخت و وسايل براي پرواز سه هواپيمای دريايی
  • شماره سند : ۲۴۴۴۶-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۰۷/۱۱/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست سوخت و وسايل براي پرواز سه هواپيمای دريايی

  • شماره : ۲۴۴۴۶-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۰۷/۱۱/۰۳

  • تعداد بازدید : 59

اين سند نامه اداره كل طرق وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه به وزارت ماليه است كه در آن اشاره به رونوشت نامه وزارت خارجه منضم به رونوشت نامه سفارت هلند مبنی بر نياز به سوخت و وسايل يدكی برای پرواز سه طياره بحری شده است.