• عنوان سند : بخش‌نامه وزارت كشور به فرمانداری اصفهان در باره استخدام نيروی جديد برای امنيه
  • شماره سند : ۲۹۱۰۰۳۲۶۲
  • تاریخ سند : ۱۳۲۰/۱۰/۳۰
  • تعداد صفحات : ۱

بخش‌نامه وزارت كشور به فرمانداری اصفهان در باره استخدام نيروی جديد برای امنيه

  • شماره : ۲۹۱۰۰۳۲۶۲

  • تاریخ : ۱۳۲۰/۱۰/۳۰

  • تعداد بازدید : 70

اين سند بخش‌نامه‌ای است كه از طرف وزير كشور به اداره انتظامات اصفهان فرستاده شد و در آن نياز به استخدام  افراد در امنيه  كل كشور و به كارگيری تدابير لازم در اين خصوص و انجام بررسی هايی در مورد علت نبودن داوطلب برای استخدام در اين مراكز با­ وجود افزايش حقوق آن‌ها اعلام شده است.