• عنوان سند : آيين‌نامه فوق‌العاده بدی آب و هوا، فوق‌العاده محروميت از تسهيلات زندگی و فوق‌العاده محل خدمت مصوب سال 1353ش
  • شماره سند : ۴-۲۶۷
  • تاریخ سند : ۱۳۵۳/۱۰/۰۸
  • تعداد صفحات : ۲۳

آيين‌نامه فوق‌العاده بدی آب و هوا، فوق‌العاده محروميت از تسهيلات زندگی و فوق‌العاده محل خدمت مصوب سال 1353ش

  • شماره : ۴-۲۶۷

  • تاریخ : ۱۳۵۳/۱۰/۰۸

  • تعداد بازدید : 98

در اين سند تحت عنوان آئين نامه فوق العاده بدی آب و هوا آمده است كه هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/10/53 بنا به پيشنهاد سازمان امور استخدامی كشور آئين نامه فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محروميت از تسهيلات زندگی و فوق العاده محل خدمت موضوع بندهای ب و پ وت ماده 39 قانون استخدام كشوری را تصويب كردند. اين آئين نامه كه به تصويبنامه 37724-8/10/53 موسوم است شامل 9 ماده است. مبنای محاسبه برای مستخدمان رسمي حقوق مقام يا پايه رسمي و برای پيمانی دوسوم اجرت ماهانه آنان است. نقاط بد آب و هوا به چهار درجه تقسيم شده و به درجه يك ده درصد، درجه دو بيست درصد، درجه سه سی و پنج درصد و درجه چهار پنجاه درصد فوق العاده تعلق مي‌گيرد. نقاط كشور از نظر تسهيلات بهداشتی و درمانی و فرهنگی و ساير عوامل به نه گروه تقسيم مي‌شود. در ادامه نيز، جدول درجه‌بندی نقاط كشور از نظر بدی آب و هوا آمده است.