• عنوان سند : اعلام نظر رئيس اداره كل آمار و ثبت احوال، در باره شركت هيئتی در يك كنگره بين المللی
  • شماره سند : ۳۹۳۳-۲۹۰
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۱۰/۰۱
  • تعداد صفحات : ۱

اعلام نظر رئيس اداره كل آمار و ثبت احوال، در باره شركت هيئتی در يك كنگره بين المللی

  • شماره : ۳۹۳۳-۲۹۰

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۱۰/۰۱

  • تعداد بازدید : 83

در اين سند نامه وزارت امورخارجه از سوی رئيس اداره‌كل آمار و ثبت احوال، به مقام عالی وزارت داخله اعاده شد با اين توضيح كه استفاده از نظريات متخصصين آمار به منظور شركت در كنگره بين المللی در چك اسلواكی(پراگ) و پيش بينی هزينه سفر در بودجه سال آينده پس از اجازه و تصويب اعزام از سوی هيئت دولت صورت گيرد.