• عنوان سند : اعلام میزان خسارت وارده به داروهای گمرک و اداره حفظ الصحیه محلی به دست سربازان عثمانی در قصرشیرین
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۳۰۸۷
  • تاریخ سند : ۱۲۹۴/۰۹/۲۶
  • تعداد صفحات : ۱

اعلام میزان خسارت وارده به داروهای گمرک و اداره حفظ الصحیه محلی به دست سربازان عثمانی در قصرشیرین

  • شماره : ۲۴۰۰۰۳۰۸۷

  • تاریخ : ۱۲۹۴/۰۹/۲۶

  • تعداد بازدید : 66

در اين سند، مديركل گمركات بهای داروهای مصرفی سربازان عثمانی در قصرشيرين را به وزارت ماليه اعلام كرده است. سربازان عثماني در فروردين سال 1294ش. در زمان حضور در ايران مقدار زيادی از داروهای گمرك و اداره حفظ ­الصحه محلی را مصرف يا از بين برده ­اند. بر اساس متن نامه، به رئيس ايالتی گمركات آموزش داده شده بهای داروها را بر اساس متحدالمفاد وزارت امور خارجه در دفتر مخصوصی ثبت و برآورد كند.