• عنوان سند : بخشنامه واگذاری اداره امور کتابخانه های کشور به کتابخانه ملی، به منظور تمرکز امور کتابخانه ها و مساعدت فنی به کتابداران
  • شماره سند : ۲۹۷۰۳۴۵۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۳۱/۰۹/۲۵
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه واگذاری اداره امور کتابخانه های کشور به کتابخانه ملی، به منظور تمرکز امور کتابخانه ها و مساعدت فنی به کتابداران

  • شماره : ۲۹۷۰۳۴۵۴۰

  • تاریخ : ۱۳۳۱/۰۹/۲۵

  • تعداد بازدید : 67

در اين بخشنامه، وزير فرهنگ، دكتر مهدی آذر، اداره امور كتابخانه­ های كشور را به كتابخانه ملی واگذار كرده است. اين امر برای تمركز امور كتابخانه ­ها و مساعدت فنی و راهنمای­های كتابداری، جمع ­آوری آمارهای فنی، نظارت بر توزيع كتاب ­ها و ساير مطبوعات كشور صورت گرفته است. بخشنامه تأكيد كرده است با مراجعه در امور فنی كتابخانه­ ها به كتابخانه ملی و تهيه و ارسال اطلاعات مورد نياز بتوان اقدام مؤثری در رفع نواقص فنی و اداری كتابخانه ملی و عمومی شهرستان­ ها انجام داد.