• عنوان سند : سؤال از وزير دارايی در خصوص عملكرد بانك ملی
  • شماره سند : ۲۴۰۰۲۶۹۴۳
  • تاریخ سند : ۱۳۲۳/۰۹/۱۶
  • تعداد صفحات : ۱

سؤال از وزير دارايی در خصوص عملكرد بانك ملی

  • شماره : ۲۴۰۰۲۶۹۴۳

  • تاریخ : ۱۳۲۳/۰۹/۱۶

  • تعداد بازدید : 61

در اين سند، فرخ[نماينده مجلس شورای ملی] پرسش­ های ده­گانه خود را در خصوص تبذيراتی كه در بانك ملی شده و عمليات خلاف وظيفه كه در آن جريان دارد از وزير دارايی مطرح كرده است. پرسش ­های وی در باره اعتبارات اسعاری بانك، هزينه ­های پذيرايی، تبليغات و ساخت زورخانه و داشتن مطبعه و مريضخانه است. وی انتخاب نشدن قائم مقام مديركل بانك، پرداخت نكردن اسناد خزانه، اعلان جرايد در مورد تنزل اسكناس، تأخير در پرداخت­ های حوالجات دولتی و حقوق بيطاران را نيز مورد سؤال قرار داده است.