• عنوان سند : گزارش مديركل غله و نان كشور، و بيان خسارت‌هاي ناشی از حضور متفقين در ايران
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۱۵۸۹
  • تاریخ سند : ۱۳۲۵/۰۶/۲۶
  • تعداد صفحات : ۲

گزارش مديركل غله و نان كشور، و بيان خسارت‌هاي ناشی از حضور متفقين در ايران

  • شماره : ۲۴۰۰۰۱۵۸۹

  • تاریخ : ۱۳۲۵/۰۶/۲۶

  • تعداد بازدید : 163

در اين گزارش كه خطاب به وزارت دارائی نگاشته شده، به اثرات ويرانگر حضور متفقين در وضعيت غله و به خصوص گندم، و بالا رفتن فاحش قيمت آن اشاره شده و تغذيه ارتش بيگانه از مواد غذائی داخل ايران و به كارگيری نيروی انسانی در امر جاده‌سازی و احداث ساختمان-به جای كار در مزارع و توليد محصولات كشاورزی-از عوامل اصلی ايجاد اين معضل، شناخته شده است.