• عنوان سند : دعوت‌نامه استانداری فارس، براي جلسه كميته ايرانی حقوق بشر در آن سازمان
  • شماره سند : ۳۵۰۰۰۱۱۱۵
  • تاریخ سند : [۱۳۵۵ش.]
  • تعداد صفحات : ۱

دعوت‌نامه استانداری فارس، براي جلسه كميته ايرانی حقوق بشر در آن سازمان

  • شماره : ۳۵۰۰۰۱۱۱۵

  • تاریخ : [۱۳۵۵ش.]

  • تعداد بازدید : 208

سند، دعوت‌نامه استانداری فارس، برای شركت در جلسه كميته حقوق بشر، در استان فارس است، كه در شكل فرم طراحی، و در آن به محل برگزاری جلسه، مقامات شركت كننده و دستور جلسه اشاره شده است.