• عنوان سند : ممكن نبودن اعزام نماينده صحيه كل مملكتی، براي شركت در كنفرانس بين‌المللی نجات عمومی و معاونت ابتدائی، برگزار شده در هلند
  • شماره سند : ۱-۹۱۲۳-۱۰۲۰۰۵
  • تاریخ سند : ۱۳۰۶/۰۶/۱۴
  • تعداد صفحات : ۱

ممكن نبودن اعزام نماينده صحيه كل مملكتی، براي شركت در كنفرانس بين‌المللی نجات عمومی و معاونت ابتدائی، برگزار شده در هلند

  • شماره : ۱-۹۱۲۳-۱۰۲۰۰۵

  • تاریخ : ۱۳۰۶/۰۶/۱۴

  • تعداد بازدید : 161

سند، حاوی گزارش اداره‌ كل صحيه مملكتی با وزارت امور خارجه است، كه در آن ضمن اشاره به دعوت دولت هلند، برای شركت در كنفرانس بين‌المللی نجات عمومی و معاونت ابتدائی و امكان پذير نبودن اعزام نماينده، درخواست شده است كه نماينده دولت ايران-مقيم هلند- به نمايندگی از ايران، در آن كنفرانس حضور يابد.