• عنوان سند : بخشنامۀ تغییر نام ادارۀ شهربانی مرکز به اداره کل شهربانی
  • شماره سند : ۲۴۰۰۱۴۰۳۸
  • تاریخ سند : ۱۳۱۴/۰۶/۱۹
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامۀ تغییر نام ادارۀ شهربانی مرکز به اداره کل شهربانی

  • شماره : ۲۴۰۰۱۴۰۳۸

  • تاریخ : ۱۳۱۴/۰۶/۱۹

  • تعداد بازدید : 213

در این بخشنامه، رئیس وزرا دستور داده است با توجه به این که ادارات شهربانی ایالات و ولایات زیر نظر ادارۀ شهربانی تهران مديريت می ­شوند، کلمۀ «کل» بر نام آن افزوده شده و از این پس با عنوان اداره­ کل شهربانی خوانده شود.