• عنوان سند : بخشنامه وزارت دارائی، برای رسيدگی به وضعيت انبارهاي داخلی وزارت خانه ها و ادارات
  • شماره سند : ۲۴۰۰۲۴۸۷۹
  • تاریخ سند : ۱۳۲۳/۰۴/۲۵
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه وزارت دارائی، برای رسيدگی به وضعيت انبارهاي داخلی وزارت خانه ها و ادارات

  • شماره : ۲۴۰۰۲۴۸۷۹

  • تاریخ : ۱۳۲۳/۰۴/۲۵

  • تعداد بازدید : 204

در اين بخشنامه، وزارت دارائی با تأكيد بر اينكه موجودی هر انبار، از وظايف اصلی هر اداره­ است و احتياجات دولتی بايد به طور مساوی در بين ادارات تقسيم شود، بنگاه كارپردازی را موظف كرده به موجودی تمام انبارهای وزارت­خانه ها و ادارات رسيدگی كند. بر اين اساس، بنگاه ياد شده موظف است، نوشت­ افزار و اشيای مازاد را، واگذار و بهای حاصل از فروش را در آخر سال به خزانه ­داری­ كل واريز نمايد.