• عنوان سند : دستور وزارت ماليه در خصوص ماده 13 مكرر نظام نامه اموال دولتی
  • شماره سند : ۲-۲۴۰۰۱۸۶۱۵
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۰۴/۱۹
  • تعداد صفحات : ۱

دستور وزارت ماليه در خصوص ماده 13 مكرر نظام نامه اموال دولتی

  • شماره : ۲-۲۴۰۰۱۸۶۱۵

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۰۴/۱۹

  • تعداد بازدید : 247

در اين سند، وزارت ماليه بر اساس ماده 13 مكرر نظام­نامه اموال دولتی به ذي­حسابان اموال دولتي كه نتوانسته ­اند حساب اموال جمعی خود را با رعايت مقررات نظام­نامه اموال تنظيم كنند و يا حساب آنان با ماده ذكر شده مطابقت ندارد، اجازه داده است حساب اموال خود را با رعايت مقررات ماده 13 از اول 1315ش. تنظيم كنند و تا آخر اسفند 1316ش. به ديوان محاسبات ارسال نمايند. همچنين، وزارت ماليه تأكيد كرده است از ابتدای سال 1317ش. در نوشتن حساب اموال بايد از ماده 15 نظام­نامه ياد شده، تبعيت شود.