• عنوان سند : برنامۀ سیزدهمین کنگرۀ بین المللی شهرداری در مکزیک
  • شماره سند : ۱-۱۲۷۴۹-۱۰۲۰۱۴
  • تاریخ سند : ۱۳۱۷/۰۴/۱۶
  • تعداد صفحات : ۴

برنامۀ سیزدهمین کنگرۀ بین المللی شهرداری در مکزیک

  • شماره : ۱-۱۲۷۴۹-۱۰۲۰۱۴

  • تاریخ : ۱۳۱۷/۰۴/۱۶

  • تعداد بازدید : 183

سند، در بردارنده متن ترجمه شده برنامه سيزدهمين كنگره[همايش] بين ­المللی شهرداری در مكزيك است كه بنا بوده در اوت 1938م. برابر با مرداد 1317ش. تشكيل شود. اداره اطلاعات با ارسال آن به دفتر رياست وزرا، نظر آن اداره را براي شركت و اعزام نماينده به كنگره ياد شده خواسته است. دستور كار اين كنگره– كه از حمايت رئيس جمهور مكزيك و رئيس شهرداری آن برخوردار بوده است-  مطالعه و بررسي سه مسئله ساختمان زيرزمينی شهرها، سكونت در كشورهای مناطق حاره و نقاط مجاور آن و تشكيلات مربوط به ساعات  بیکاری، اعلام شده است. در كنار آن، دو جلسه سخنراني نيز با موضوع «تربيت معمارها و متخصصين علم شهرسازی» و «عمل شهرداری» پيش ­بينی گرديده است.

تهيه كننده گزارش، شركت در كنگره را فرصت مغتنمي برای ملاقات با نمايندگان كشورهاي متحده آمريكا و كانادا، كشورهای آمريكای جنوبی، آمريكای مركزی و ساير كشورها قلمداد كرده و اظهار اميدواری كرده است كه كنگره بتواند شركت­ كنندگان زيادی را از اروپا جلب كند. در انتها، از كشورها درخواست شده تمايل خود به حضور يا عدم حضور را به اطلاع كنگره برسانند.