• عنوان سند : دعوت از ایران، برای شرکت در کنفرانس پارلمانی بین المللی تجارت در بوکارست [بخارست]
  • شماره سند : ۹۱۴۵-۱۰۲۰۰۵
  • تاریخ سند : ۱۳۱۵/۰۴/۱۵
  • تعداد صفحات : ۱

دعوت از ایران، برای شرکت در کنفرانس پارلمانی بین المللی تجارت در بوکارست [بخارست]

  • شماره : ۹۱۴۵-۱۰۲۰۰۵

  • تاریخ : ۱۳۱۵/۰۴/۱۵

  • تعداد بازدید : 231

سند، در برگیرندۀ گزارشی از دعوت دفتر کنفرانس پارلمانی بین­ المللی تجارت از سفارت ایران در بروکسل، برای شرکت در بیست و یکمین جلسۀ کنفرانس بوکارست[بخارست]، به ریاست پادشاه رومانی است. وزیر امور خارجه در نامۀ ارسالی به ریاست وزرا، با اشاره به ارجاع دعوت یاد شده به ریاست مجلس شورای ملی برای تعیین تکلیف، گزارشی از روند تشکیل کنفرانس پارلمانی، محل برگزاری جلسات گذشته و شرکت نمایندگان ایران در برخی از آن­ها اشاره کرده است. با توجه به نامۀ وزیر امور خارجه تشریک مساعی کمیسیون­ های تجاری پارلمان ­ها برای متحدالشکل کردن قوانین تجاری و شور در امور تجارت، مرام کنفرانس ياد شده است.