• عنوان سند : نظامنامه مسافرتهای علمی دانش آموزان دانش سراهای مقدماتی
  • شماره سند : ۲۹۷۰۰۷۰۶۱
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۱۱/۲۳
  • تعداد صفحات : ۷

نظامنامه مسافرتهای علمی دانش آموزان دانش سراهای مقدماتی

  • شماره : ۲۹۷۰۰۷۰۶۱

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۱۱/۲۳

  • تعداد بازدید : 57

اين سند نامه دبیرخانه شورای عالی معارف به اداره تعلیمات ولایات وزارت معارف است که در آن خبر تصویب نظامنامه مسافرتهای علمی دانش آموزان دانش سرای مقدماتی مرکز و شهرستانها در شورا آمده است. این نظامنامه شش ماده دارد و اداره معارف هر محل در سراسر کشور را موظف ساخته است تا برای آشنایی این دانش آموزان با مناطق و شهرهای اطراف محل دانش سرا که بعدا برای دبیری و آموزگاری به آنجا اعزام خواهند شد، مسافرتهای علمی در فروردین ماه  و تابستان هر دو سال اول و دوم برگزار نماید و مدیر دانش سرا و یکی از معلمان هم در آن شرکت نمایند و اقامت در سفر به صورت اردو انجام شود و گزارش سفر را مدیر به مرکز ارسال داشته و هر یک از دانش آموزان هم مشاهدات خود را به صورت مقاله و خطابه درآورند. در این نظامنامه نام دانش سراهای تهران، تبریز، رضائیه[i]، مشهد، اصفهان، کرمان، شیراز، اهواز، همدان، رشت، بیرجند و گرگان و نام شهرهای اطراف آنها برای مسافرت آمده است.

 

[i] ارومیه