• عنوان سند : شهرستان شدن بابل
  • شماره سند : ۲۴۰۰۸۵۹۳۳
  • تاریخ سند : ۱۳۲۲/۱۱/۲۲
  • تعداد صفحات : ۱

شهرستان شدن بابل

  • شماره : ۲۴۰۰۸۵۹۳۳

  • تاریخ : ۱۳۲۲/۱۱/۲۲

  • تعداد بازدید : 45

اين سند نامه نخست‌وزیر به وزارت کشور است که در آن آمده هیئت‌وزیران پیشنهاد این وزارت، مبنی بر این که بخش بابل از شهرستان ساری مجزا و تبدیل به یک شهرستان شود را تصویب کرده و همچنین موافقت نموده است که بخش‌های بندپی، نور، آمل، بابلسر و لاریجان هم از ساری جدا و تابع بابل شوند.