• عنوان سند : تجدید ضرب مسکوکات
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۶۲۴۴
  • تاریخ سند : ۱۳۱۳/۱۱/۱۷
  • تعداد صفحات : ۱

تجدید ضرب مسکوکات

  • شماره : ۲۴۰۰۰۶۲۴۴

  • تاریخ : ۱۳۱۳/۱۱/۱۷

  • تعداد بازدید : 45

اين سند نامه بانک ملی به وزارت مالیه است که در آن با توجه به كافي نبودن مسکوکات نیکلی و مقرون به صرفه نبودن تهیه نیکل برای ضرب سکه به فکر تجدید ضرب مسکوکات موجود افتاده و ضمن تهیه الحاقیه‌ای پیشنهادی برای قانون ضرب سکه سال1308و1310 خواستار تصویب آن توسط هیئت دولت شده است و همچنین خواسته است تا مسکوکات مس موجود در  خرمشهر به تهران انتقال یابد.