• عنوان سند : اصلاح آئین‌نامه موسسات تعاونی مستخدمان رسمی
  • شماره سند : ۲۳۰۰۰۷۸۳۱
  • تاریخ سند : ۱۳۵۳/۱۱/۱۳
  • تعداد صفحات : ۲

اصلاح آئین‌نامه موسسات تعاونی مستخدمان رسمی

  • شماره : ۲۳۰۰۰۷۸۳۱

  • تاریخ : ۱۳۵۳/۱۱/۱۳

  • تعداد بازدید : 53

اين سند نامه وزیر مشاور و معاون اجرائی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که در آن تصویب‌نامه هیئت‌وزیران را در خصوص اصلاح آئین نامه نحوه همکاری و کمک به‌ موسسات  تعاونی مستخدمان رسمی با شرح چند بند ابلاغ نموده است.