• عنوان سند : جبران زیان شرکت تثبیت نرخ غله
  • شماره سند : ۲۴۰۰۶۲۴۲۲
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۱۱/۱۲
  • تعداد صفحات : ۲

جبران زیان شرکت تثبیت نرخ غله

  • شماره : ۲۴۰۰۶۲۴۲۲

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۱۱/۱۲

  • تعداد بازدید : 36

اين سند نامه وزیر مالیه به هیئت‌وزراء است که در آن به علل زیان دهی شرکت تثبیت نرخ غله در زمینه محصول گندم در سال‌های 1314 و 1315 مانند خشکسالی و بالا بودن هزینه حمل و نقل برای داخل و صادرات اشاره نموده است و برای حل آن پیشنهاد داده که این زیان از محل خرید و فروش تصدیق صدور جبران شود.