• عنوان سند : اعلان مجدد جمع‌آوری اسکناس‌های بانک شاهنشاهی
  • شماره سند : ۲۴۰۰۳۱۹۲۲-۱
  • تاریخ سند : ۱۳۱۱/۱۱/۱۰
  • تعداد صفحات : ۱

اعلان مجدد جمع‌آوری اسکناس‌های بانک شاهنشاهی

  • شماره : ۲۴۰۰۳۱۹۲۲-۱

  • تاریخ : ۱۳۱۱/۱۱/۱۰

  • تعداد بازدید : 61

اين سند اعلان پیشکار کل مالیه ایالت خراسان به عموم مردم است مبنی بر این که  اسکناسهای بانک شاهنشاهی ایران فقط تا پایان دیماه 1311در ولایات و تا آخر اسفند در تهران اعتبار داشته و در مقابل آن تأدیه می‌‌شود. و کسانی که از این اسکناس ها دارند برای تأدیه آن اقدام کنند.