• عنوان سند : خودداری متولیان وقف از پرداخت وجوه متعذرالمصرف مربوط به تعزیه‌داری
  • شماره سند : ۱-۲۲۷-۲۵۰
  • تاریخ سند : ۱۳۲۰/۱۰/۲۵
  • تعداد صفحات : ۱

خودداری متولیان وقف از پرداخت وجوه متعذرالمصرف مربوط به تعزیه‌داری

  • شماره : ۱-۲۲۷-۲۵۰

  • تاریخ : ۱۳۲۰/۱۰/۲۵

  • تعداد بازدید : 55

این سند نامه دائره اوقاف اداره فرهنگ استان 8 کرمان به اداره کل اوقاف است که در آن در مورد عدم پرداخت وجوه مربوط به تعزیه‌داری با عنوان متعذر المصرف که تاکنون  بخاطر ممنوعیت تعزیه‌داری و همچنین کمک آموزشی از سوی متولیان و متصدیان موقوفات پرداخت می‌شد و در پی حوادث اخیر سیاسی کشور پرداخت نمی‌شود، کسب تکلیف نموده است.