• عنوان سند : اعلام دو واژه جدید سالنامه و سالنما
  • شماره سند : ۲۴۰۰۲۵۱۹۶
  • تاریخ سند : ۱۳۱۹/۱۰/۲۲
  • تعداد صفحات : ۱

اعلام دو واژه جدید سالنامه و سالنما

  • شماره : ۲۴۰۰۲۵۱۹۶

  • تاریخ : ۱۳۱۹/۱۰/۲۲

  • تعداد بازدید : 63

این سند بخشنامه نخست‌وزیری به وزارت دارائی است که در آن مصوبه فرهنگستان ایران در مورد تصویب دو واژه «سالنامه» به معنی کتاب‌ها و دفاتر چاپی اداره‌ها در پایان سال و برای ثبت وقایع سالیانه و همچنین واژه «سالنما» به معنی تقویم‌های سالیانه برای تطبیق روز و هفته و ماه‌های شمسی و قمری و تاریخ های مختلف آمده است.