• عنوان سند : درخواست معرفی فردی برای ارسال مراسلات
  • شماره سند : ۲۹۳۳۳۰۵۹
  • تاریخ سند : ۱۳۱۰/۱۰/۰۹
  • تعداد صفحات : ۱

درخواست معرفی فردی برای ارسال مراسلات

  • شماره : ۲۹۳۳۳۰۵۹

  • تاریخ : ۱۳۱۰/۱۰/۰۹

  • تعداد بازدید : 61

اين سند بخشنامه رئیس کابینه ایالت فارس است که در آن آمده به دلیل عدم شناسائی امضای گیرنده مراسلات با توجه به این که افراد مختلفی برای مراسلات مراجعه می کنند، فردی مشخص به دفتر ایالتی فارس معرفی شود، تا همه مراسلات با امضای وی ارسال گردد.