• عنوان سند : راه‌اندازی دوباره بیمارستان سابق راه آهن نیشابور
  • شماره سند : ۲۴۰۳۳۰۵۵
  • تاریخ سند : ۱۳۲۲/۱۰/۰۵
  • تعداد صفحات : ۱

راه‌اندازی دوباره بیمارستان سابق راه آهن نیشابور

  • شماره : ۲۴۰۳۳۰۵۵

  • تاریخ : ۱۳۲۲/۱۰/۰۵

  • تعداد بازدید : 107

اين سند بخشنامه رئیس بهداری کل وزارت راه- بخش شرق به اداره دارائی نیشابور است که در آن آمده برای کمک بهداشتی به اهالی نیشابور  بیمارستان سابق راه آهن دوباره راه اندازی شده و بیماران شهری در مقابل وجه عادلانه پذیرفته می‌شود.