• عنوان سند : پرداخت حق نظارت بر انتخابات به ادیب‌السلطنه
  • شماره سند : ۲۴۰۰۰۴۶۳۴
  • تاریخ سند : ۱۲۹۲/۱۰/۰۵
  • تعداد صفحات : ۱

پرداخت حق نظارت بر انتخابات به ادیب‌السلطنه

  • شماره : ۲۴۰۰۰۴۶۳۴

  • تاریخ : ۱۲۹۲/۱۰/۰۵

  • تعداد بازدید : 64

اين سند بخشنامه ریاست وزراء به وزارت مالیه است و در آن آمده که بنا به تصویب هیئت‌وزراء پانصد تومان به آقای ادیب‌السلطنه بابت نظارت در امر انتخابات داده شود.