• عنوان سند : ضرورت آبله‌کوبی
  • شماره سند : ۰۱۵۹۳۱-۲۹۳
  • تاریخ سند : ۱۳۳۱/۱۰/۰۳
  • تعداد صفحات : ۱

ضرورت آبله‌کوبی

  • شماره : ۰۱۵۹۳۱-۲۹۳

  • تاریخ : ۱۳۳۱/۱۰/۰۳

  • تعداد بازدید : 66

اين سند بخشنامه کفیل وزارت بهداری به اداره‌های دولتی است که به دلیل مشاهده چند بیمار آبله‌ای صادر شده و از کارمندان دولت خواسته شده به آبله‌کوبی خود و خانواده‌شان در مراکز تلقیح آبله اقدام کنند.